Διδάσκοντες - Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το Ινστιτούτο δέχεται ως Εκπαιδευτές – Ψυχαναλυτές των σπουδαστών του όλα του τα Πλήρη Μέλη τα οποία έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό και κλινικό μέρος της Εκπαίδευσής τους, έχουν τελειώσει την πλήρη και συστηματική εκπαιδευτική τους ανάλυση, έχουν περάσει την διαδικασία πλήρους μέλους, έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον μία ψυχαναλυτική εργασία, έχουν συμμετάσχει με παρουσίαση ψυχαναλυτικής εργασίας σε ψυχαναλυτικό συνέδριο και έχουν παρουσιάσει επιτυχώς ενώπιον κλειστού ακροατηρίου την 2η ή 3η εκπαιδευτική τους εργασία κατόπιν Έγκρισης από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Ινστιτούτου. Η αναγνώριση εκπαιδευτών – ψυχαναλυτών που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια γίνεται αυτομάτως.

Κατ’ εξαίρεση, μέλη άλλων ψυχαναλυτικών ινστιτούτων ή εταιρειών μπορούν να εγκριθούν ως εκπαιδευτές – ψυχαναλυτές σπουδαστών του Ινστιτούτου υπό τον όρο ότι δέχονται να συνεργαστούν πλήρως και εγγράφως με την Εκπαιδευτική Επιτροπή.

Πέραν της εγγράφου γνωστοποίησης υπό του αναλυτού της συχνότητας, της πληρότητας, της συνέχειας και της χρονικής διάρκειας της ανάλυσης ενός εκπαιδευομένου, η Εκπαιδευτική Επιτροπή ουδέποτε παρεμβαίνει έμμεσα ή άμεσα στην προσωπική ανάλυση των εκπαιδευομένων στο Ινστιτούτο.

Οι Εποπτεύοντες το κλινικό μέρος της εκπαίδευσης των σπουδαστών του Ινστιτούτου είναι Εκπαιδευτές-Ψυχαναλυτές.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Οι Διδάσκοντες στα προγράμματα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου συμμετέχουν με βασικό κριτήριο την καλή γνώση του αντικειμένου τους, αλλά και τη θέση που κατέχουν στην κατηγοριοποίηση των μελών του. Οι διδάσκοντες στο Ινστιτούτο μπορούν να είναι είτε Πλήρη Μέλη του Ινστιτούτου, είτε Εποπτευόμενα Μέλη του, είτε Συνεργάτες του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ως Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι των σπουδαστών ορίζονται Μέλη ή Συνεργάτες του Ινστιτούτου οι οποίοι συμβουλεύουν τους σπουδαστές του επί θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους καθώς επίσης να τους βοηθούν σε ζητήματα που είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενα με την μελλοντική τους πορεία στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο της Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

Συγκεκριμένα τα καθήκοντά του Εκπαιδευτικού Συμβούλου είναι:

  • Η τουλάχιστον ανά τρίμηνο προσωπική επαφή του με κάθε ένα χωριστά εκ των Εκπαιδευομένων που έχει υπό τη συμβουλευτική του εποπτεία.
  • Η παροχή συμβουλών προς τον Εκπαιδευόμενο σε θέματα πρακτικά και εκπαιδευτικά.
  • Η τακτική αναφορά στην Εκπαιδευτική Επιτροπή επί θεμάτων που σχετίζονται με την εν γένει πρόοδο του Εκπαιδευόμενου.
  • Η γνωμοδότηση επί των υποχρεωτικών γραπτών κειμένων του Εκπαιδευόμενου.
  • Η παρακολούθηση και ανταλλαγή απόψεων επί των εν γένει επιστημονικών δραστηριοτήτων του Εκπαιδευόμενου.
  • Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος δεν είναι απαραίτητο να είναι Πλήρες Μέλος του Ινστιτούτου.
  • Η Εκπαιδευτική Συμβουλευτική δεν έχει ως σκοπό του την με οιονδήποτε τρόπο παρέμβασή στην προσωπική ανάλυση ενός σπουδαστή.
  • Επίσης τα καθήκοντα του Εκπαιδευτικού Συμβούλου είναι αυστηρώς Συμβουλευτικού χαρακτήρα και διαχωρίζονται σαφώς από συναντήσεις εποπτικού χαρακτήρα.